ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAĞRI MERKEZİ 0324 814 10 50
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin

KAPASİTE RAPORU

21.10.2019 10:38 eklendi


Kapasite Raporunun Tanımı

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenen,  onay tarihinden itibaren 2 yıla kadar geçerlilik süresi olan belgedir.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. 

Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

•    Yatırım Teşvik Belgesi,
•    Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•    Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
•    Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
•    Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
•    Resmi ve özel ihalelerde,
•    Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
•    Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
•    Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
•    İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
•    Vergi incelemelerinde,
•    Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

•    Anamur Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan,
•    Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
•    Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan, 
•    Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler başvurabilir.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Biriminden veya  www.mtso.org.tr  Internet adresinden temin edilen kapasite raporu başvuru formu ile söz konusu formda istenen evraklar ile birlikte Odamız Sanayi Birimi ne başvurulur.


Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?
 
Başvuru formu ekinde aşağıda yazılı belgeleri de odaya iletiniz.

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza
sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,  Vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ,

(2) İş yeri durumu;
•    Mal sahibi ise tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için
      tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
•    Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri (ıslak imzalı ve kaşeli kira sözleşmesi görülmek kaydıyla fotokopisi, tarafların imza sirküleri/imza beyannameleri)

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son 3 aya ait SGK Hizmet Listesi ve tahakkuk makbuzları (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri

(4)  Vergi Levhası fotokopisi,

(5) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(6) Makine İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(7) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi (Asılları görülmek kaydıyla fotokopisi)

Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

(8) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(9) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,


Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

•    Süre bitimi,
•    Adres değişikliği,
•    Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

İşyerinin başka bir adrese taşınması durumunda, firmanın yeni bir başvuru yaparak kapasite raporunu yeniletmesi gerekir.
Merkez kaydı olan bir firmanın, merkezini başka yere taşıması ve mevcut işyeri adresinde yeni şube açması halinde veya şube kaydını sildirerek aynı adrese merkezini taşıması ve bu hususun ticaret sicilinde tescil edilmiş olması halinde, mevcut kapasite raporu iptal edilir. Şube veya merkez adına kapasite raporu tekrar düzenlenir. 

•    Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
•    İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
•    Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Anamur Ticaret ve Sanayi Odasınca tesbiti),
•    Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
•    Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir şehire nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
•    Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
•    Geçerlilik süresinin dolması.

Sıkça Sorulan Sorular

İşyeri adresi değişikliklerinde ne yapılmalıdır?
İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir. Firmaların taşınma nedeniyle adres değişikliği yaptığı durumlarda kapasite raporu ilgili Oda tarafından iptal edilir ve firmanın yeni rapor alması için yönlendirilir. 

Nevi ve unvan değişikliğinde yapıldığında  kapasite raporunda ne şekilde işlem yapılmalıdır?
İlgili değişiklik dilekçesi odaya bildirilir, yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır.

Kapasite raporuna makine-teçhizat ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?
Kapasite Hesabına herhangi bir şekilde etkisi olmayan makine tesisatın ilavesi, yazılı talep dilekçesi ile müracaat edildikten sonra eksper heyetinin işyerinde yapacağı incelemeye neticesinde TOBB’a onaya sunulur. Aksi halde raporun yeniden tanzim edilmesi gerekir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün veya yeni bir üretim makinesi ekletmek için ne yapılmalıdır?
Kapasite Raporunun yenilenmesi için başvuru yapılmalıdır.

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?
Yenilemelerde daha önce başvuru yapılmamış gibi başvuru formunun ve ekindeki belgelerin güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Tesiste;  makine ve teçhizatın kurulu olması gerekir mi?
Makine ve Teçhizatın Kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekmektedir.

Dosya Ekleri

kapasite-raporu-basvuru-formu-3vek.doc